KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, MUSTAFA ÖZCAN (DEKORSENDE) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve kişisel verilerin korunması kanununda sayılan şekillerde işlenebilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat, MASAK, SPK, TCMB, Mahkemeler gibi adli ve idari otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğimiz ve/veya akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

1.       Yatırımcılar ile yapılacak sözleşmelerin yapılması ve ifası,

2.       Şirketimiz tarafından idari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

3.   Bünyemizdeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

4.  Şirketimizin internet sitesi vb. sistemlerin fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,

5.    Şirketimizde geçerli olan kural ve politikalarda veya mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya yatırımcımızı ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,

6.     Yapılan sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli merciilere bildirilmesi,

7.      Mevcut ve yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi,

8.      Gelen talep ve soruların cevaplanması,

Kişisel veriler Mustafa ÖZCAN tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURUMLAR

Şirketimiz nezninde bulunan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde bulunan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde bulunan şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemleri almak kaydıyla MUSTAFA ÖZCAN (DEKORSENDE)’nin, mevzuat gereği Sermaya Piyasası Kurulu, Takasbank A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. ve yurtiçi ve yurtdışı likidite sağlayıcı kuruluşlar, portföy aracısı kuruluşlar, veri yayın kuruluşları, bilgi-işlem ve yazılım hizmeti aldığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza sözleşmenin ifası ve yukarıda bu bildirinin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları başlığı altındaki diğer amaçlarla aktarabiliriz. MUSTAFA ÖZCAN (DEKORSENDE) olarak kişisel verilerinizi gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yatırımcılarımızın kişisel verileri genel müdürlüğümüz, şubelerimiz, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla düzenlenen eğitim vb. ortamlarda tahkikat yöntemiyle yazılı, sözlü, ses ve görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebiliriz. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde (4,5,6) belirtilen şartlar çerçevesinde bu bildirimin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYARINCA HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca;

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine, düzeltme işleminin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·         Yasal sınırlar hariç olmak üzere kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

* Şirketimiz gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Kişisel Verilerin Korunması Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı